top of page

Dokładny regulamin widnieje przy wjazdach na poszczególne parkingi !

 1. Parking jest płatny

 2. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego.

 3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego "Regulaminu" i zobowiązuję się do ścisłego jego postanowień.

 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 5. Abonamenty oraz doby wykupuje się z góry u obsługi parkingu według cennika ( brak przedłużenia abonamentu bądź doby w terminie, do którego zobowiązał się klient powoduję naliczenie opłaty godzinowej według cennika  danego parkingu dla wybranego gabarytu pojazdu.

 6. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,żrące,wybuchowe oraz inne jeżeli znajdujący się w nich materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ oraz BHP.

 7. Wjeżdżając należy obowiązkowo : 
  A)Zatrzymać się i poczekać,aż obsługa parkingu wskaże miejsce do zaparkowania pojazdu.
  B)Pobrać u obsługi parkingu kwit parkingowy po wcześniejszym podaniu danych pojazdu-Rejestracji
  Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo : 
  A) Uiścić opłatę u obsługi parkingu,na podstawie kwitu parkingowego.
  B) Ceny określone w cenniku są cenami brutto!

 8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobą trzecim na terenie parkingu.

 9. Prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody właściciela parkingu jest zabronione.

 10. Podporządkowanie się poleceń pracowników obsługi odpowiadającej za bezpieczeństwo i porządek.

 11. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy Prawo O Ruchu Drogowych ( DZ.U.Z 2012 r . poz. 1137 z póżn.zm.).

 12. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania,w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego.Posiadacz pojazdu zostawiając go na parkingu najmuję jedynie wybrane miejsce postojowe.Elementy ogrodzenia parkingu,mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.

KLAUZULA INFORMACYJA – MONITORING WIZYJNY

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest RJ INWESTYCJE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krysiewicza nr 9/20, 61-825 Poznań KRS 0000505858, NIP
spółki: 7811894762, REGON spółki : 302696574.
2) Zapytania w sprawie danych osobowych należy kierować na adres RJ INWESTYCJE Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu monitoringu, który jest stosowany w
celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym Art. 6 ust.
1 lit. f prawnie uzasadniony interes Administratora.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma obsługująca
monitoring.
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dwóch tygodni od zarejestrowania lub
na czas prowadzenia postępowania dowodowego związanego z incydentem.
7) Pana/Pani dane osobowe ( wizerunek) pozyskano w wyniku rejestracji w systemie
monitoringu,(głównie na terenie parkingu).
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
usunięcia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


KLAUZURA RODO
 
1. Admi
nistratorem Pana/Pani danych osobowych jest RJ INWESTYCJE Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, ul. Bolesława Krysiewicza nr 9/20, 61-825 Poznań KRS 0000505858, NIP
spółki: 7811894762, REGON spółki : 302696574.
2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie pytania oraz
żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres mailowy:
rjinwestycje@onet.pl lub listownie na adres siedziby Administratora.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b) RODO oraz w celu wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i
dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku
ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia
roszczeń bądź obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co
stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw
Administratora.
4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy. Po zakończeniu
umowy dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu dokonywania
rozliczeń będą przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
wynikający z przepisów prawa. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w
postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń,
wynikający z przepisów kodeksu cywilnego lub innych przepisów stanowiących podstawę dla
dochodzenia roszczeń.
5. Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, także prawo do przenoszenia tych danych, a gdy dane te były przetwarzane
niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne w związku z prowadzeniem postępowania
rekrutacyjnego prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz prawo
żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, również gdy kwestionujesz prawidłowość
tych danych.
6. Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy i współpracownicy Administratora danych
osobowych, podmioty, którym Administrator danych osobowych powierzył przetwarzanie
danych osobowych, w tym m.in. podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne,
księgowość, kancelaria prawna, banki, urzędy.
8. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji i nie będą profilowane.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową realizacji umowy.

10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

bottom of page