top of page

Dokładny regulamin widnieje przy wjazdach na poszczególne parkingi !

 1. Parking jest płatny

 2. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca parkingowego.

 3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego "Regulaminu" i zobowiązuję się do ścisłego jego postanowień.

 4. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 5. Abonamenty oraz doby wykupuje się z góry u obsługi parkingu według cennika ( brak przedłużenia abonamentu bądź doby w terminie, do którego zobowiązał się klient powoduję naliczenie opłaty godzinowej według cennika  danego parkingu dla wybranego gabarytu pojazdu.

 6. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne,żrące,wybuchowe oraz inne jeżeli znajdujący się w nich materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami PPOŻ oraz BHP.

 7. Wjeżdżając należy obowiązkowo : 
  A)Zatrzymać się i poczekać,aż obsługa parkingu wskaże miejsce do zaparkowania pojazdu.
  B)Pobrać u obsługi parkingu kwit parkingowy po wcześniejszym podaniu danych pojazdu-Rejestracji
  Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo : 
  A) Uiścić opłatę u obsługi parkingu,na podstawie kwitu parkingowego.
  B) Ceny określone w cenniku są cenami brutto!

 8. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobą trzecim na terenie parkingu.

 9. Prowadzenie handlu oraz innych czynności usługowych lub komercyjnych bez zgody właściciela parkingu jest zabronione.

 10. Podporządkowanie się poleceń pracowników obsługi odpowiadającej za bezpieczeństwo i porządek.

 11. Parking jest strefą ruchu i na jego terenie obowiązują przepisy ustawy Prawo O Ruchu Drogowych ( DZ.U.Z 2012 r . poz. 1137 z póżn.zm.).

 12. Pozostawienie pojazdu na parkingu nie ma znamion zawarcia umowy przechowania,w znaczeniu nadanym jej przez art. 835 i nast. Kodeksu Cywilnego.Posiadacz pojazdu zostawiając go na parkingu najmuję jedynie wybrane miejsce postojowe.Elementy ogrodzenia parkingu,mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu bez wniesienia stosownej opłaty.

bottom of page